INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. na rzecz Konsumentów oraz warunki ich świadczenia (w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawcą internetu, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym), warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2. SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
3. Regulamin w niniejszym brzmieniu ma zastosowanie dla Zamówień złożonych od dnia 1 sierpnia 2018 roku.

 

 

 

SŁOWNIK

 

4. Dla celów Regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie wskazanych w jego treści pojęć:

 

4.1. Awaria – wszelkie okoliczności uniemożliwiające Użytkownikowi trwałe lub czasowe korzystanie ze Sklepu z przyczyn w nim leżących, za wyjątkiem przypadków, gdy zawieszenie lub przerwa w świadczeniu działalności Sklepu związana jest z konserwacją, naprawą, modyfikacją Sklepu lub innymi okolicznościami określonymi w Regulaminie,

 

4.2. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO,

 

4.3. Hasło – ciąg znaków (cyfr i liter) służących zabezpieczeniu dostępu do Konta,

 

4.4. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.),

 

4.5. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007, nr 171, poz. 1206 z póz. zm.),

 

4.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22Kodeksu cywilnego),

 

4.7. Konto – przestrzeń dyskowa w Sklepie wraz z narzędziami internetowymi, pozwalającymi na korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie,

 

4.8. Koszyk – lista Towarów, co do których Użytkownik złożył Zamówienie,

 

4.9. Login - nazwa Użytkownika w Sklepie służąca logowaniu do Konta,

 

4.10. Polityka prywatności – zasady ochrony prywatności Użytkowników,

 

4.11. Prawo autorskie – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

 

4.12. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obowiązujący osoby dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 

4.13. Rejestracja – procedura zakładania Konta,

 

4.14. SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j.. – SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. z we Wrocławiu, kod pocztowy 53-632 przy ul. Łęczyckiej 8 NIP: PL8971646298, REGON: 932245527, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem: 0000159268,

 

4.15. Sklep – serwis internetowy należący do SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. dostępny pod adresem www.x-tools.pl

 

4.16. Stały klient – Użytkownik, któremu SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j.  przyznał status Stałego klienta,

 

4.17. Towary – rzeczy, które można nabyć w Sklepie,

 

4.18. Usługa – usługi świadczone przez SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w szczególności polegające na możliwości założenia Konta w Sklepie, zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, itp.,

 

4.19. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1),

 

4.20. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z póz zm.)

 

4.21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r. poz. 1422 tj.),

 

4.22. Użytkownik – osoba fizyczna będąca Konsumentem korzystająca ze Sklepu,

 

4.23. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

 

 

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu:

 

5.1. dostęp do Internetu,

 

5.2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x. i wyższych, Chrome,

 

5.3. rozdzielczość ekranu minimum 1024x768,

 

5.4. urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies”, aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in,

 

5.5. W związku z faktem, iż wszelkie dokumenty przesyłane do Klienta podczas realizacji Zamówienia zapisywane są w formacie PDF, Kupujący w celu dokonania Zakupów w Sklepie Sprzedawcy powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz program umożliwiający przeglądanie plików zapisanych w formacie PDF.

 

6. SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. zastrzega, że używanie oprogramowania mającego wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek, o których jest mowa w pkt. 4 powyżej, może również wpływać na poprawne wyświetlania stron internetowych Sklepu. Aby uzyskać pełną funkcjonalność Sklepu, należy wyłączyć wszelkie oprogramowanie mogącą na funkcjonalność Sklepu wpłynąć.

 

7. Korzystnie ze Sklepu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania na sprzęcie komputerowym Użytkownika.

 

 

 

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

8. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu.

 

9. Nie jest możliwe korzystanie z Usług za pośrednictwem naszej strony www.x-tools.pl w sposób anonimowy.

 

10. W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Sklepu, Użytkownik powinien dokonać rejestracji Konta.

 

11. Aby dokonać rejestracji Konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, w którym obligatoryjnie należy podać następujące dane: adres swojej poczty elektronicznej, hasło, adres zamieszkania, numer telefonu, imię i nazwisko. Pola, w których należy określić powyższe dane, oznaczone są symbolem „*”. Brak uzupełnienia lub odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia zarejestrowanie Konta.

 

12. Dostęp do Konta zabezpieczony jest Hasłem stworzonym przez Użytkownika. Hasło powinno składać się z od 4 do 32 znaków.

 

13. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności swojego Hasła.

 

14. Użytkownik, aby dokonać rejestracji Konta powinien złożyć oświadczenie o następującej treści, zaznaczając odpowiednie pole „check box”:

 

14.1. „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin i Politykę prywatności sklepu www.x-tools.pl”.

 

14.2. „Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko w celach realizacji i pełnej obsługi zamówień przez SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. poz. 1182 tj.).SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.”

 

15. Użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta.

 

16. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta, jest wysyłana przez SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się podanym adresem poczty elektronicznej.

 

17. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

 

18. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta osobom trzecim.

 

19. W przypadku zmiany swoich danych Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji.

 

20. W przypadku, gdy Rejestracja Konta następuje w trakcie procesu zakupowego, Klient będzie zobowiązany do podania danych, o których mowa w pkt. 11 Regulaminu.

 

21. W ramach Konta Użytkownik może w szczególności składać Zamówienia, zapoznawać się z informacjami przygotowanymi przez SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. w zakresie Towarów, posiadać dostęp do faktur dotyczących zakupów dokonanych w SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. , sprawdzać status swoich Zamówień oraz dokonanych zakupów Towarów. Dodatkowo, Kupujący otrzymuje dokument sprzedaży w formie elektronicznej udostępniony Kupującemu do wydruku w linku widocznym w wysyłanej na e-mail wiadomości. Na życzenie Klienta dokument sprzedaży zostanie przesłany za pośrednictwem poczty; w tym celu prosimy o informację na adres zamowienia@x-tools.pl.

 

22. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

 

23. Świadcząc określone w Regulaminie usługi drogą elektroniczną SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. stosuje przepisy obowiązującego powszechnie prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. nie jest członkiem żadnej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców i nie jest związana Kodeksami dobrych praktyk uchwalanymi przez te organizacje.

 

 

 

ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

 

24. Informacje przedstawione przez SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. w Sklepie dotyczące Towaru (w tym określenie jego ceny oraz ilości) stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego).

 

25. Ceny Towarów oferowanych przez SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. wyrażone są w polskiej walucie w kwocie brutto (zawierają podatek VAT).

 

26. Umowa sprzedaży Towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

 

27. Użytkownik składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru przez SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. , dokonując Zamówienia.

 

28. Warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:

 

28.1. dokonanie wyboru rodzaju, ilości Towaru poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka” na stronie internetowej Sklepu,

 

28.2. dokonanie wyboru sposobu dostawy,

 

28.3. sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia Towarów poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie,

 

28.4. podanie Danych Osobowych oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe,

 

28.5. zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności (w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada Konta), a także oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 

28.6. zapoznanie się z ostatecznym brzmieniem treści Zamówienia składanego przez Użytkownika, wyświetlanej na stronie Sklepu po dokonaniu czynności określonych w pkt. 28.1.-28.5. Regulaminu oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.

 

28.7. potwierdzenie woli złożenia oferty przez Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 

29. Do chwili kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na etapie „Podsumowania zamówienia”, Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie pkt. 26 Regulaminu poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.

 

30. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza potwierdzenie prawidłowości danych osobowych Użytkownika Konta, z którego składane jest zamówienie.

 

31. Po kliknięciu przez Klienta na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z linkiem do szczegółów zamówienia.

 

32. Ceny w Sklepie są podawane w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie nie zawierają ceny transportu towarów do miejsca wskazanego przez Użytkownika. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy towaru wskazanej w formularzu zamówienia.

 

33. Cena Towaru prezentowana w Sklepie przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego Towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia, sposób dostawy, sposób płatności. SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. dla Stałych klientów może w czasie negocjacji ustalić inne ceny.

 

34. Pełna wartość zamówienia obejmująca cenę zamawianych Towarów, z uwzględnieniem ich ilości, sposobu dostawy oraz sposobu płatności jest wyszczególniona na stronie Sklepu oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.

 

35. SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:

 

35.1. przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej,

 

35.2. płatność gotówką kurierowi przy odbiorze (pobranie),

 

35.4. płatność w odroczonym terminie, w ramach limitu kredytowego przyznanego przez SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. Klientom posiadającym status Stałego klienta (limit kredytowy).

 

35.5. płatność ratalna Santander Consumer Bank.

 

35.6. płatność PayU, PayU płacę później, PayU Raty.

 

35.7. płatność PayPal. 

 

36. Potwierdzenie, utrwalenie, udostępnienie oraz zabezpieczenie istotnych postanowień umowy następuje przez dołączenie do dostarczonego Towaru w formie pisemnej: potwierdzenia zakupu, pouczenia o odstąpieniu od umowy, formularza odstąpienia od umowy oraz Regulaminu.

 

37. Opcja zapłaty, o której jest mowa w pkt. 35.5. Regulaminu oznacza możliwość sfinansowania przez Użytkownika zakupu Towarów objętych danym zamówieniem ze środków pochodzących z umowy pożyczki zawartej przez Użytkownika z Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 42c, 53-611 Wrocław. SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. nie pośredniczy w zawieraniu umowy pożyczki z Santander Consumer Bank, a jedynie umożliwia złożenie przez Użytkowników wniosku o zawarcie umowy pożyczki za pośrednictwem elektronicznego formularza wniosku o udzielenie pożyczki udostępnionego przez Santander Consumer Bank na stronie Sklepu. Warunki na jakich udzielona jest pożyczka oraz procedurę zawarcia umowy pożyczki określa pożyczkodawca – Santander Consumer Bank. SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. nie przetwarza danych osobowych podawanych przez Użytkownika podczas wypełniania wniosku kredytowego. W przypadku wyboru przez Użytkownika opcji zapłaty – płatność ratalna, umowa sprzedaży towaru w Sklepie jest zawarta pod warunkiem zawarcia przez Użytkownika umowy pożyczki z Santander Consumer Bank.

 

 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

 

38. Użytkownik, będący osobą fizyczną, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.

 

39. Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży należy skierować na maila: zamowienia@x-tools.pl lub na piśmie na adres: SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. ul. Łęczycka 8, 53-632 Wrocław.

 

40. Do złożenia oświadczenia w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży służy wzór formularza odstąpienia od umowy, dostępny na stronie www.x-tools.pl

41. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 38 wystarczy wysłanie do SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 

42. SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. poinformuje użytkownika o fakcie odbioru oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po jego otrzymaniu na adres poczty elektronicznej udostępniony SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j.

43. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

44. SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. zobowiązuje się do zwrotu świadczenia wszystkich płatności dokonanych przez Użytkownika, w terminie max 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy. SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych płatności do chwili otrzymania Towaru, chyba że Użytkownik skorzysta z usługi, o której mowa w pkt 48 Regulaminu, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza.

 

45. SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. zastrzega, że koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

 

46. Towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania. Powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem utraty wartości związanej z korzystaniem z Towaru w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W pozostałym zakresie za zmniejszenie wartości Towaru odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 

47. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient sam wysyła towar do SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie Towaru, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu, oraz prosimy dostarczyć oryginalny dokument sprzedaży (faktura). Zwrot Towaru następuje na adres: SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. ul. Łęczycka 8, 53-632 Wrocław .

 

48.Warunkiem wysłania kuriera po odbiór zwracanego Towaru, w razie odstąpienia Użytkownika od umowy, jest weryfikacja przez SUMAX ELEKTRONARZĘDZIA sp. z o.o. sp. k. otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 

 

GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ

 

50. SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j.  nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary.

 

51. Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci Towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski.

 

52. Użytkownik uprawnienia z tytułu gwarancji może wykonywać zgodnie z warunkami producenta Towaru.

 

53. Udzielenie gwarancji przez producenta Towaru nie pozbawia Użytkownika prawa do dochodzenia wobec SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. roszczeń z tytułu rękojmi.

 

54. W przypadku powstania wad fizycznych i prawnych Towaru objętych rękojmią zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@x-tools.pl lub w formie pisemnej na adres: SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. ul. Łęczycka 8, 53-632 Wrocław

 

55. Użytkownik powinien wykazać fakt dokonania zakupu Towaru, co do którego wykonuje uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne, od SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j.

 

56. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, może on żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, albo wymiany Towaru na wolną od wad albo usunięcia wady Towaru.

 

57. Zgłoszenie żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy nie jest możliwe, jeżeli SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Towar obarczony wadą na Towar wolny od wad albo wadę usunie. Użytkownikowi przysługuje prawo wyboru czy chce by wada została usunięta czy też by Towar został wymieniony na wolny od wad zamiast sposobu usunięcia wady proponowanego przez SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. z wyłączeniem sytuacji, gdy sposób proponowany przez Użytkownika jest niemożliwy do spełnienia lub wiąże się z nadmiernymi kosztami względem sposobu usunięcia wady pierwotnie zaproponowanego przez SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j.

 

58. SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. może odmówić żądaniu Użytkownika o wymianę rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wad rzeczy jeżeli sposób wybrany przez Użytkownika nie jest możliwy do wykonania albo w porównaniu z drugim sposobem usunięcia wad wiąże się z nadmiernymi kosztami po stronie SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j.

 

59. Jeżeli SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. , otrzymał od Użytkownika żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady albo żądanie obniżenia ceny, określające kwotę o jaką cena ma zostać obniżona i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 

60. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, gdy wada Towaru jest nieistotna.

 

61. Miejscem zwrotu towaru, co do którego wykonywane są uprawnienia z tytułu rękojmi, jest adres magazynu ul. Łęczycka 19, 53-632 Wrocław

 

62. Koszty zwrotu Towaru, w szczególności koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, a także koszty robocizny i ponownego zamontowania rzeczy ponosi SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j.

 

63. Użytkownik wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi wymagające zwrotu Towaru do SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j.  może dokonać tego bez ponoszenia kosztów poprzez skorzystanie z elektronicznego formularza zwrotu, dostępnego po zalogowaniu się do Konta, w zakładce Reklamacje/zwroty po kliknięciu na przycisk „Utwórz zwrot”. Użytkownik wypełniając elektroniczny formularz zwrotu musi uzupełnić wszystkie pola oznaczone „*”. Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia zamówienie kuriera za pośrednictwem ww. formularza. Symbolem „*” oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, polegającego na zamówieniu kuriera po odbiór Towaru. Usługa obejmująca wysłanie kuriera po odbiór Towaru następuje poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól w formularzu oraz kliknięcie przycisku „Wyślij”.

 

 

 

AWARIE

 

64. SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. zobowiązuje się do dokładania starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu, a w przypadku wystąpienia Awarii, ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

 

65. W przypadku wystąpienia planowanych przerw technicznych Użytkownicy zostaną o tym poinformowani, co najmniej z kilkugodzinnym wyprzedzeniem na stronie internetowej Sklepu.

 

 

 

 

 

 

DANE OSOBOWE

 

66. Administratorem Danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie składania Zamówień jest SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j.

 

67. Kontakt z SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. jest możliwy za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem:  ul. Łęczycka 19, 53-632 Wrocław

 

68. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych Klientów jest wyrażona przez nich w toku rejestracji bądź składania Zamówień zgoda lub umowa zawarta pomiędzy Klientem a SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. do zawarcia której dochodzi w wyniku przyjęcia Zamówienia do realizacji i dla wykonania której przetwarzanie Danych osobowych Klienta jest niezbędne.

 

69. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz celów wynikających z udzielonych przez Klienta zgód.

 

70. Podanie Danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i wykonanie umowy będzie niemożliwe.

 

71. Dane osobowe Klientów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z ww. umową, czyli do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z ww. umowy powiększonych o okres jednego roku liczonego od końca roku kalendarzowego. Dodatkowy okres roku przechowywania danych został ustalony na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem ewentualnej korespondencji, zaś liczenie okresu od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla wszystkich umów kończących się w danym roku. Powyższe okresy stosuje się również w przypadku wygaśnięcia umowy w wyniku odstąpienia od niej na podstawie uprawnień z tytułu rękojmi bądź w wyniku skorzystania ze szczególnych uprawnień przysługujących konsumentom.

 

72. Dane osobowe Klientów mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp., w szczególności Santander Consumer Bank S.A.

 

73. Dane osobowe Klientów  mogą zostać ujawnione naszym podwykonawcom (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, firmy przewozowe, dostawcy towarów realizujący bezpośrednio przesyłki, a także podmiotom obsługującym i ubezpieczającym płatności.

 

74. SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. nie zamierza przekazywać Danych osobowych Klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

75. Klient ma prawo żądać od SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 

76. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Klientów przez SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

77. W oparciu o Dane osobowe Klientów SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. może podejmować wobec Klientów zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

 

 

 

REKLAMACJA

 

78. Klient ma prawo składać reklamacje, których przedmiotem może być jakość świadczonych Usług lub ich świadczenie niezgodne z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.

 

79. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. , tzn. drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.sklep.sumax.pl, na koncie Klienta w zakładce Reklamacja/zwroty lub w stopce na stronie głównej Sklepu w zakładce Reklamacje lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamoweinia@x-tools.pl lub w formie pisemnej na adres: SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j.  ul. Łęczycka 8, 53-632 Wrocław.

 

80.SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.

 

81. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: - dane Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej) - uzasadnienie reklamacji.

 

82.SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

 

83. Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 14 dni od wystąpienia przyczyny jej zgłoszenia.

 

 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY

 

84. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli w sposób zapewniający dojście tego oświadczenia do SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@x-tools.pl lub w formie pisemnej na adres: SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. ul. Łęczycka 8, 53-632 Wrocław.

 

85.SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu jak również w przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na zmiany w treści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w czasie Rejestracji Konta.

 

86. Złożenie skutecznego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 84 lub 85 Regulaminu, nie wpływa na obowiązki wynikające z innych umów zawartych za pośrednictwem Sklepu.

 

87. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. , Użytkownik nie może ponownie zarejestrować Konta bez uprzedniej zgody SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j.

 

 

 

PRAWA AUTORSKIE

 

88. SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. oświadcza, że serwis internetowy Sklepu jest utworem w rozumieniu Prawa Autorskiego.

 

 

 

PRAWO WŁAŚCIWE

 

89. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. , której przedmiotem są usługi świadczone przez SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 

90. Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR. Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

 

 

 

KOMENTARZE I OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

 

91.SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. udostępnia swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia w  dodawaniu komentarzy i opinii w celu wymiany informacji.

 

92. Dostęp do wypowiedzi posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

 

93. Użytkownik SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników.

 

94. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników komentarzy i opinii sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszających prawa i dobre imię innych osób i instytucji, czy też propagujących przemoc, w tym treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników przekazów reklamowych.

 

95. SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 94. niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu.

 

96. Użytkownik SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. zamieszczający komentarze i opinie, o których mowa w pkt. 94, może ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną. SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Forum oraz adresów IP, z jakich nastąpiło połączenie z serwerem portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą. Na wyraźne pisemne żądanie SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane osób publikujących opinie i komentarze, sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

97. Użytkownik dodając komentarz i opinię, tym samym wyraża zgodę na umieszczenie komentarzy i opinii lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu.

 

98. SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dodawania komentarzy i opinii bez podawania przyczyn takiego działania.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

99. SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika na etapie rejestracji Konta.

 

100. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.

 

101. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez SUMAX Elektronarzędzia Suszycki sp.j. z Użytkownikiem za pośrednictwem Sklepu do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.

 

102. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez właściwy organ za sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

103. Złożenie Zamówienia w sposób określony w pkt 28. Regulaminu dotyczy wyłącznie zakupu Towaru, którego miejsce dostawy znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

104. W razie woli złożenia Zamówienia dotyczącego Towaru, którego miejsce dostawy znajduje się poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, konieczny jest wcześniejszy kontakt pod adresem zamowienia@x-tools.pl celem ustalenia terminu realizacji zamówienia, kosztów przesyłki oraz czasu dostawy przed zawarciem umowy sprzedaży. W razie wątpliwości uznaje się, że umowa sprzedaży została zawarta dopiero po uzgodnieniu warunków dostawy Towaru za granicę.


105. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki towaru za granicę w sytuacji, gdy zamówiony Towar nie będzie spełniał wymogów dotyczących wymiarów oraz masy przesyłki dopuszczonych przez uzgodnionego przez strony przewoźnika.